Pořádání plesů, jiných kulturních akcí a tombol sbory dobrovolných hasičů

22.02.2019 10:05

Pořádání a organizace akce typu plesy

Ohlášení akce a poplatek ze vstupného

Pokud organizátor akce (plesu) počítá s dobou trvání akce i do pozdějších nočních hodin (dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny), je třeba akci předem ohlásit místně příslušnému obecnímu /městskému úřadu. Dle zákona může obec / město obecně závažnou vyhláškou stanovit v této povinnosti výjimku. Rušení nočního klidu může být jinak řešeno jako přestupek s pokutou až do výše 10 000 Kč.

Dle § 6 zákona č. 565/1990, o místních poplatcích, v aktuálním znění, může činit poplatek ze vstupného až 20 % z částky vybrané na vstupném. Poplatek se neplatí, je-li výtěžek z akce určen na charitativní či veřejně prospěšné účely (např. hasičská činnost, činnost mladých hasičů apod.) a je vhodné se na tom předem domluvit s vedením obce.

Ochranný svaz autorský aneb poplatky OSA

Při pořádání plesu, na kterém se vybírá vstupné, je třeba akci ohlásit, a to nejpozději jeden pracovní den předem na OSA vyplněním níže uvedeného formuláře, který je možno odeslat poštou (na adresu: OSA, Zákaznické centrum Praha, Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6) nebo naskenovanou kopii (na email: vp@osa.cz). Po jeho obdržení vám OSA vystaví licenční smlouvu. Následně je třeba nejpozději do 10 pracovních dní od konání akce odeslat na jeden z výše uvedených kontaktů seznam odehraných děl s uvedením jména autorů (požadujte jej od kapely).

Formulář: https://www.osa.cz/media/145142/%C5%BE%C3%A1dost%20%C5%BEiv%C3%A1%20hudba.pdf

Sazebníky OSA: https://www.osa.cz/dolni-menu/ke-sta%C5%BEen%C3%AD/sazebnik-osa.aspx

Pokud budete mít na plese kapelu, která bude hrát pouze vlastní tvorbu, i přesto je třeba akci na OSA nahlásit včetně uvedení seznamu děl s jejich autory. Při plánování nákladů je třeba počítat s poplatkem pro OSA.

Pokud je daná akce nekomerční a nevybírá se na ní vstupné (např. průvod, soutěže, dětský den), pak se poplatek za autorská práva neplatí a vztahuje se na vás kolektivní hromadná licenční smlouva uzavřená mezi OSA a SH ČMS.

Živnostenské oprávnění a EET

Pokud spolek organizuje výdělečné činnosti jen příležitostně, činnost nesouvisí s jeho podnikatelskou činností a výše příjmů z této příležitostné činnosti nepřesáhne 300 000 Kč za rok, pak spolek nepodléhá povinnosti zřídit si na tuto činnost živnostenské oprávnění a také se na něj nevztahuje elektronická evidence tržeb.

Prodej alkoholu na akci aneb koncese

Pokud spolek organizuje tyto akce příležitostně (viz. odstavec týkající se živnostenského oprávnění a EET)  a nepoužívá k prodeji a nalévání alkoholu na dané akci zaměstnance, pak koncesní živnost k prodeji alkoholu nepotřebuje. Je ale povinen pořádání akce předem nahlásit na celní úřad.

Každý, tedy i spolek, který prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích včetně zábav a diskoték, je povinný nejpozději pět pracovních dnů před konáním akce o této skutečnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej alkoholu uskutečňovat. V případě odeslání žádosti poštou je třeba žádost odeslat doporučeně dříve alespoň 10 pracovních dnů předem.

Formulář „Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje“ najdete v levé části stránek zhruba uprostřed na adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx. Do části formuláře Druh a množství lihoviny uveďte orientační seznam s uvedením jeho názvu, názvu výrobce a jeho množství v litrech. Do druhu akce v případě plesu uveďte „taneční akce“. Formulář pak můžete odeslat prostřednictvím datové zprávy přes datovou schránku nebo jej vytisknout a doporučeně odeslat na celní úřad (uschovat si podací lístek).

Při případné kontrole na akci ze strany celního úřadu je třeba kontrole na místě předložit: kopii o oznámení akce celnímu úřadu s potvrzeným podacím lístek z pošty a doklady o nákupu lihovin (účtenky nebo faktury).

 

Pořádání tombol na akcích sborů do výše herní jistiny do 100 000 Kč

Od 1. 1. 2017 platí nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zcela upravuje pořádání tombol.

Co to je tombola a herní jistina

Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety (lístky do tomboly). Provozovatelem (pořadatelem) tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR nebo v EU.

Herní jistinou rozumíme součin prodaných lístků do tomboly a prodejní ceny za jeden tombolový lístek neboli sumu, kterou pořadatel tomboly získá prodejem lístků do tomboly.

Ohlášení tomboly

Ohlášení podléhají pouze tomboly s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč. Tyto tomboly se ohlašují obecnímu / městskému úřadu, na jejímž katastrálním území má být tombola pořádána. Tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč se nikam neohlašují a tudíž se ani neplatí žádný poplatek za ohlášení tomboly. Pořadatel tomboly nemusí ani vypracovávat herní plán tomboly.

Losování tomboly

Lístky do tomboly lze prodávat pouze v den a na místě losování tomboly. Výhry se pak mohou vydávat pouze ve stejný den a na stejném místě, ve kterém se tombola losovala. Losování tomboly se můžou účastnit i osoby mladší 18 let a věk mladšího účastníka se nemusí nikterak ověřovat. Jen je třeba pohlídat, aby osoba mladší 18 let nevyhrála alkohol či tabákové výrobky, cigarety apod.). Nejlepším řešením je  omezit prodej lístků do tomboly osobám starším 18 let.  Při losování tomboly není třeba notářského dozoru.

Výhry v tombole

Předmětem výhry v tombole by měly být věcné (hmotné) ceny nebo různé poukázky na zboží či služby. Výhrou v tombole by naopak neměly být peníze, ceniny, cenné papíry a jiné investiční nástroje. Úhrnná cena výher v tombole by neměla být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.

Výhry v tombole s herní jistinou do 100 000 Kč jsou pro výherce osvobozeny od daně z příjmu (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zdanění výnosu z tomboly

Dle § 3 odst. 3 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, je základem daně je částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher. Hodnota nepeněžních výher se určuje podle zákona upravujícího oceňování majetku.

Pokud je celková hodnota výher v tombole vyšší než vybraná částka za prodané lístky v tombole, pak je výše daně nula Kč a daňové přiznání se nepodává.

Pokud by ale nastala situace, kdyby celková částka za prodané lístky do tomboly převýšila hodnotu všech výher v tombole, pak je třeba výsledný čistý výnos (po odečtení hodnoty výher) zdanit. Sazba daně z výnosu z tomboly činí 23 %. Daň se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na stokoruny nahoru a sazby 23 %. Daňové přiznání se vyplňuje elektronicky na stránce:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

v Přehledu formulářů pro finanční správu zhruba uprostřed stránky pod názvem Přiznání k dani z hazardních her – od roku 2017. Dílčí daň z tomboly je řešena v příloze G a následně v řádku 700 přiznání. Vyplnění formulář je pak možné podat elektronicky prostřednictvím datové zprávy (pokud má sbor zřízenou datovou schránku) nebo poštou či osobně k místně příslušnému finančnímu úřadu, a to do dvacátého dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí (příklad: pokud je tombola pořádána v době od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, pak je třeba daňové přiznání podat do 20. 4. 2019). K datu podání přiznání je třeba zaplatit i vypočtenou daň na účet příslušného finančního úřadu s předčíslím účtu 2639 (např. v případě příslušnosti k Finančnímu úřadu pro Prahu – západ je pak číslo účtu 2639-77628111 / 0710). Variabilní symbol je vždy IČO plátce, Specifický a konstantní symbol se neuvádí.

Legislativa k tombolám

Od 1. 1. 2017 platí nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a to zejména § 61 až § 63, který zcela nahradil původní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Daňovou problematiku pak upravuje zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Upozornění k tombolám

Upozorňujeme, že výše uvedené informace platí jen do tombol s herní jistinou do 100 000 Kč. Při herní jistině nad 100 000 Kč platí zcela jiná a přísnější pravidla týkající se ohlašování, organizace i průběhu losování tomboly.