Shromáždění představitelů OSH proběhlo v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

18.04.2019 09:12

Dne 16. dubna 2019 v 16.00 hod. se v prostorách Zasedacího sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnilo Shromáždění představitelů OSH. Přítomni byli starostové všech dvanácti okresních sdružení Středočeského kraje společně se svými delegáty. Zasedání řídila pí. Dana Vilímková, náměstkyně starosty KSH, která přivítala hosty, mezi nimiž byli také zástupci z Hasičské vzájemné pojišťovny, Hasičského záchranného sboru a ústředních odborných rad.

Významným hostem tohoto zasedání byl radní Středočeského kraje, JUDr. Robert Bezděk CSc., jenž pronesl ke shromáždění uvítací řeč a díky jehož obrovské podpoře dobrovolného hasičstva se toto zasedání uskutečnilo přímo v budově Krajského úřadu. Dalším z významných hostů byl p. Robert Válal, majitel společnosti Požární bezpečnost s. r. o., jenž v průběhu jednání vystoupil s krátkou prezentací o partnerství mezi dobrovolnými hasiči a Požární bezpečností s. r. o. Přítomní představitelé jednotlivých okresních sdružení obdrželi od p. Válala propagační materiály jeho organizace.

Součástí programu Shromáždění představitelů byla mj. zpráva o činnosti Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, kterou přednesl p. starosta Oldřich Lacina. Zpráva starosty hodnotila zejména jednání Výkonného výboru KSH a vedení KSH konaných od posledního shromáždění (uskutečnilo se v listopadu 2018), zhodnoceno bylo také výjezdní zasedaní VV KSH v Budapešti v polovině února letošního roku, jehož součástí bylo rovněž setkání s místními hasiči. Zpráva starosty dále zahrnovala mj. také informaci o mzdovém grantu pro krajská sdružení, jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra.

Dále zazněla zpráva Krajské odborné rady mládeže v podání vedoucího, p. Aleše Kardy, následovala zpráva Krajské odborné rady represe, již přečetl vedoucí rady, p. Milan Růžička. Vedoucí Krajské odborné rady prevence, pí. Hanka Lánská, se jednání nemohla zúčastnit, proto její zpráva byla přečtena náměstkem starosty KSH, Bc. Václavem Jankovským. Všechny zprávy krajských odborných rady rámcově hodnotily činnost uplynulého roku a nastínily již rozjednané akce pro rok letošní.

Následovala též zpráva Krajské kontrolní a revizní rady, s níž přítomné seznámila pí. Růžena Maděrová, t. č. pověřená vedením KKRR namísto v lednu odstoupivšího vedoucího dr. Josefa Jermáře, jenž krátce poté bohužel skonal. Paní Maděrová informovala o proběhnuvší kontrole na OSH Mělník a o kontrole hospodaření KSH, která se uskutečnila letos na sklonku měsíce února. O výsledku hospodaření za rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 informovala plénum pí. Zdenka Šindelářová, vedoucí kanceláře KSH.

Jedním z dalších bodů programu bylo také předání ocenění. Jednalo se o udělení dvou Čestných uznání KSH, která z rukou starosty KSH, p. Oldřicha Laciny, převzali p. Zdeněk Ledvinka, starosta OSH Rakovník, a dále p. Martin Zuska, starosta OSH Kladno.

Dalšími důležitými body programu bylo doplnění Krajské kontrolní a revizní rady a dále zvolení jejího nového předsedy. Zcela jednomyslně byla za novou předsedkyni zvolena dosavadní pověřená vedoucí KKRR, pí. Růžena Maděrová, dlouholetá pracovnice okresní kanceláře s významnými zkušenostmi v ekonomické oblasti. Novou členkou rady se na návrh SDH Čisovice z okresu Praha-západ stala pí. Denisa Neuberová, jenž působí jako hlavní účetní, a tudíž její znalosti a pracovní zkušenosti mohou být přínosem pro další činnost Krajské kontrolní a revizní rady. Shromáždění představitelů dále odvolalo z pozice člena Výkonného výboru KSH Bc. Radka Modese, bývalého starostu OSH Mělník. Novým členem VV za OSH Mělník se stal p. František Dvořák, jenž byl v nedávné době zvolen starostou svého sdružení.

V diskuzi došlo k zodpovězení dotazů z řad přítomných představitelů OSH, vznesené připomínky byly zapracovány do usnesení, na vědomí byly vzaty také veškeré diskuzní příspěvky dalších hostů. Vlastní usnesení bylo přečteno předsedkyní návrhové komise, pí. Janou Severínovou z OSH Benešov, a jednomyslně přijato.

Shromáždění představitelů OSH bylo ukončeno krajským starostou, p. Oldřichem Lacinou, krátce po 18.00 hod. Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje si velmi váží výborné spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje a děkuje za veškerou podporu a vstřícnost, díky níž se mohlo uskutečnit také toto Shromáždění představitelů OSH.

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání