Zápis z jednání Komise historie konaného dne 13. července 2023 v Ohradní 1166/26,

Praha 4 – Michle

Přítomni:

Beroun: Jaroslav Nejedlý, Bohuslav Vokáč

Nymburk: František Hep, Josef Bidmon

Praha-východ: František Pokorný

Praha-západ: Petra Myslínová Cejpková, Josef Myslín

Příbram: František Polák

Omluveni: Oldřich Lacina – starosta KSH, Václav Liška – Ústřední odborná rada historie a muzejnictví, Jaroslav Urban – Mladá Boleslav

Zástupci ostatních okresů nebyli přítomni.

 

Průběh jednání:

Stěžejním bodem jednání byla rozprava o přípravě publikace (brožury), jež by se zaměřovala na zapojení hasičů do odboje ve Středočeském kraji.

Koncepce brožury by spočívala v obecném úvodu, jež by vycházel z historických skutečností. Úvodní kapitola by obsahovala tři hlavní stati. První stať by se zaměřila na mapu rozložení Středočeského kraje (okresy) v době Protektorátu, jako porovnání by byla mapa současného rozdělení kraje. Druhá stať by se týkala rešerše významných odbojových lokalit ve Středočeském kraji (Mladoboleslavsko, Kladensko, cvičiště na Sedlčansku etc.), třetí stať by obecně shrnovala fungování hasičů v době Protektorátu (náplň činnosti, zapojení do odboje, hierarchické uspořádní atd.).

Dodání materiálů:

  • Mapa – má k dispozici pan Pokorný, grafickou úpravu a ostatní dořeší s p. Myslínem
  • Fungování hasičů za války – připraví p. Hep a p. Bidmon – zde by byla vytknuta tři nebo čtyři jména významných představitelů hasičů zapojených do odboje, kdy stěžejní postavou byl zcela jistě František Procházka (starosta České hasičské jednoty), o němž však již byla zpracována samostatná studie na OSH Nymburk, proto do úvodu bude zahrnuta pouze kratší zmínka o Fr. Procházkovi s odkazem na onu zmíněnou (již vydanou) samostatnou studii.
  • Odbojová ohniska ve Středočeském kraji – vedoucí osloví historičku z Prahy-západ, sl. Barátovou, zda by byla nápomocna s touto kapitolou.

(Přípis ze dne 18. 7. 2023 – se sl. Barátovou byla již předběžně projednána spolupráce ohledně možné úvodní stati, sl. Barátová se spoluprací souhlasí, o koncepci bude nadále jednáno.)

Pozn: P. Pokorný uvedl, že v úvodu by se nemělo zapomenout na vyhlášku, kdy došlo ke změnám v uspořádání hasičského členění, neboť byly zrušeny župy. Pracovní skupina se shoduje na skutečnosti, že tato informace by určitě neměla chybět.

Je zvažován také tzv. autorský úvod, v němž by bylo vysvětleno, za jakým účelem brožura vznikla, proč byla zvolena určitá koncepce atd.

Po úvodu by následovaly vybrané příběhy hasičů v odboji, vždy dva příběhy za jeden okres ve Středočeském kraji, a to s tím, že by se v tomto případě přihlédlo k současnému uspořádání kraje (toto by bylo vysvětleno v autorském úvodu).

Vedoucí pracovní skupiny následně seznámila přítomné s návrhem příběhů, které by mohly být součástí připravované publikace. Příběhy jsou již přes rok zveřejňovány na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, některé tyto příběhy by mohly být použity také do publikace. Vedoucí pracovní skupiny doporučila, aby příběhy měly jednotný styl – tzn. tzv. prozaickou neboli vypravovanou formu psanou moderním českým jazykem z důvodu čtivosti a záměru, aby publikace oslovila i mladší generace.

Následovala krátká rozprava týkající se vybraných příběhů za jednotlivé okresy:

Benešov – dodané materiály jsou spíše souhrnem zdrojů s vytknutými fakty, kde se o dotyčném píše. Materiály jsou obsahově bohaté, bude je však třeba zpracovat do vyprávěného příběhu. Vedoucí pracovní skupiny doporučuje, aby do prozaické podoby byl převeden příběh Josefa Rpeteného a Jaroslava Ehla – zde bude požádán o spolupráci pan Kostrhnoun, jenž je autorem stávajících textů. Jako záložní příběh je Jaroslava Polívky (zpracováno Petrou Myslínovou Cejpkovou).

Beroun – do publikace je doporučen Josef Štochl, další příběh by byl Václav Kunc. Zástupci Berouna požádali o zapracování situace na Berounsku a Hořovicku do obecného úvodu (stať týkající se odbojových ohnisek v kraji). Podrobnější materiály zašle kancelář OSH Beroun na email vedoucí pracovní skupiny.

(Přípis ze dne 18. 7. 2023 – již zasláno.)

Kladno – do publikace je doporučen Josef Sušánek. Jde o externí příspěvěk potomka hasiče – odbojáře, autorský souhlas s publikováním bude řešit vedoucí pracovní skupiny. Jako další příběhy přichází v úvahu Václav Král nebo Václav Ptáčník, avšak příběhy nejsou velkého rozsahu. Pan Bidmon přislíbil zpracovat Františka Helebranta z SDH Kročehlavy.

Kolín – pan Pokorný připraví koncepci příběhu Františka Mádleho na základě shromážděných materiálů. Doporučil příběh hasiče Felkla, jenž bude nutno zpracovat. Pan Pokorný se pokusí domluvit s p. Bradnou z Kolína, zda by příběh hasiče Felkla nenapsal. Jako záložní je příběh Otty Willingera, který napsala vedoucí pracovní skupiny.

Kutná Hora – materiálů není v tuto chvíli mnoho, na webu je zveřejněn provázaný příběh Jaroslava Košvance a Jaroslava Ptáčka. Vedoucí pracovní skupiny se spojí s p. Littmanem z Kutné Hory, zda by z okresu KH byl zájem nějaký příběh hasiče zapojeného do odboje zpracovat.

Mělník – zástupce p. Havel není přítomen, vedoucí pracovní skupiny s ním projedná možnost rozpracování příběhů hasičů z Vehlovic či Mlazic. V záloze je příběh z Byšic, což je příběh několika hasičů, kteří zahynuli při bombardování byšické továrny, nejde tedy o odboj jako takový, proto bude lépší se zamyslet nad možností jiného příběhu.

Mladá Boleslav – na webových stránkách jsou zveřejněny příběhy Rudolfa Kordiny a Antonína Palduse, zástupce p. Urban se z dnešního jednání omluvil, bude tedy dále jednáno, zda by z oblasti Mladoboleslavska nevzešel ještě další příběh.

Nymburk – vedoucí pracovní skupiny doporučila, aby pro účely chystané publikace byly využity příběhy, které byly sepsány pro publikaci Památník hasičského odboje na Nymbursku, a sice příběh dr. Tomáše Sedláčka a Ladislava Somra (či někoho jiného). Pan Hep a pan Bidmon přislíbili tyto příběhy přepsat do současného jazyka a upravit je tak, abychom se nedostali do konfrontace s plagiátorstvím s tím, že samozřejmě zdrojem čerpání informací bude původní text.

Praha-východ – k publikování je doporučen příběh Josefa Procházky od paní Mgr. Bílkové, s níž vedoucí pracovní skupiny dořeší souhlas s otištěním. V úvahu přichází „prolnutí“ dvou příběhů o Františku Císařovi, p. Pokorný nabídl zpracovat příběh odbojáře Volfa z Brandýsa nad Labem.

Praha-západ – vedoucí předložila příběh rodiny Brabencových z Čisovic, v úvahu pro otištění přichází Antonín Holub, přednostně se však pokusí zabývat příběhem Bohumila Křehlíka z SDH Dolní Břežany, tento příběh doposud není nikde publikován a jednalo by se tudíž o nový text v připravované brožuře.

Příbram – na webu je publikován příběh Stanislava Kolafy, jenž by mohl být použit i v brožuře. Je však třeba minimálně ještě jeden příběh, p. Polák nabídl zpracovat Vojtěcha Holána z Vranovic, v záloze může být také příběh Vladimíra Šebesty z Dobříše.

Rakovník – dosud zpracován příběh Jiřího Holého, v Rakovníku momentálně nemá pracovní skupina styčný bod, regionální historik pan Bednařík, jenž byl mailem požádán o součinnost (již 16. 6. 2023), na prosbu zaslanou vedoucí pracovní skupiny nereagoval. Rakovník je tedy i nadále v řešení.

Různé:

  • Do obecného úvodu by byla zahrnuta zmínka o tragické události v Lidicích s tím, že zde v rámci masové popravy ze strany nacistů zahynul určitý počet lidických hasičů – seznam lidických mužů, kteří jsou vedeni jako oběti z řad hasičů právě v Lidicích, připravuje sl. Simona Barsová.
  • Bidmon podal informace o přípravě expozice hasičů v boji za svobodu v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.
  • Pokorný požádal o zaslání emailu, když bude provedena větší aktualizace webových stránek Hasiči v odboji (s tímto požadavkem není problém).
  • Pokorný dále požádal o sdělení formátu, v jakém budou zasílány příspěvky do připravované brožury.
  • Ideální bude tento formát: Word, písmo 12 – Times New Roman, řádkování 1,5.
  • Další jednání, kde by byly podány informace o vývoji zadaných úkolů se operativně uskutečni na přelomu října a listopadu t. r.

 

 

Důležité!

 

Příspěvky zasílejte na nový email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(Email zřízen vedoucí pracovní skupiny až po jednání Komise historie)

 

Zápis se plně shoduje s obsahem jednání.

Ověřil: František Hep, v. r.

Vyhotovení zápisu: Petra Myslínová Cejpková